Blader door bijdragen

 • jan 2024
 • Frank Altenburg
 • 168

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • nov 2023
 • Frank Altenburg
 • 184

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • apr 2023
 • Frank Altenburg
 • 1380

LSA Bewoners, een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland, heeft een themapagina over de Omgevingswet gelanceerd. De Omgevingswet heeft immers ook invloed op het werk van actieve bewoners, die betrokken willen zijn of worden bij plannen voor hun leefomgeving. Daarbij is het zaak dat bewoners zorgen op een goed moment aan tafel te zitten en weten wat te doen als ze zelf een plan willen realiseren. De website van LSA Bewoners geeft...

Frank Altenburg
Faro | Omgevingswet
 • mrt 2023
 • Frank Altenburg
 • 316

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde op 21 maart 2023 het signalenrapport Betrokken burgers. Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. In dit rapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. Dit vanuit de gedachte dat alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en acceptatie van beleid door de samenleving de grote veranderopgaven kunne...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • dec 2022
 • Frank Altenburg
 • 518

“Wie werkt in de geest van Faro moet zich met mensen bezighouden”, zo stelt Riemer Knoop in zijn essay ‘Let’s dance. Bewegen op het snijvlak van participatie, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit’.1 Waar Faro de betekenis van het cultureel erfgoed voor de samenleving als uitgangspunt heeft, zal er in de nieuwe erfgoedpraktijken die daardoor in beeld komen ook een open houding moeten zijn voor de taal van de samenleving. Daar doet zich het dilemma ...

Frank Altenburg
Info | Nieuws
 • sep 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 946

Tijdens een tweetal werksessies op 7 juni en 5 juli 2022 is met onder meer vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, overheden, ontwikkelaars en onderwijs gesproken over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor erfgoedparticipatie. Hoe sluit dat aan op de ambities van het Verdrag van Faro? En welke concrete acties zijn dan nodig om burgers, initiatiefnemers en overheden als gelijkwaardige participanten om tafel te krijgen? In het ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • aug 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 1403

Met de komst van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau (Vpdn) worden gemeenten opgeroepen om beleid en regels voor participatie op te stellen. In de eerste helft van 2022 onderzocht Jim Hendriks in het kader van een stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn afstuderen aan de Saxion Hogeschool de kansen en knelpunten die deze nieuwe instrumenten voor participatie bieden voor culturee...

Frank Altenburg
Faro | Omgevingswet
 • jun 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 1873

Op maandag 9 mei 2022 vond in de Sint Aegtenkapel te Amersfoort een Faro-werksessie plaats over Democratische vernieuwing. Tijdens deze werksessie is in twee rondes gewerkt aan mogelijke ambi­ties en ideeën voor het thema Democratische vernieuwing rondom cultureel erfgoed, die een plek zouden moeten of kunnen krijgen in de Uitvoeringsagenda Faro (te verschijnen in het najaar van 2022). In ronde 1 is gewerkt aan het inventariseren van ambities ...

Frank Altenburg
Democratische Vernieuwing