De Faro uitvoeringsagenda

een ambitiedocument in opbouw

 

Welkom

Op deze pagina informeren we je over de Faro uitvoeringsagenda. Wat is het? Hoe gaan we de agenda opstellen en met wie?

Een ambitiedocument in opbouw

De Faro Uitvoeringsagenda is een ambitiedocument in opbouw. De agenda is van én voor de erfgoedzorg in Nederland. Het bestaat uit een visie op de uitgangspunten van het Verdrag van Faro en geeft aan hoe erfgoedzorgers daar zelf invulling aan willen en kunnen geven. Maar het is ook een pleidooi aan de rijksoverheid om ze daar waar mogelijk in te ondersteunen.

De uitvoeringsagenda is een stap in een proces van ondertekening en ratificatie van het Verdrag van Faro van de Raad van Europa. Dit verdrag roept op om erfgoed in dienst te stellen van de samenleving. Een eerdere verkenning liet al zien dat deze oproep goed aansluit bij actuele ontwikkelingen in de erfgoedzorg in Nederland. Zoals meer aandacht voor erfgoed als drager van herinneringen en identiteiten, en als hulpbron voor vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, welzijn, en bijvoorbeeld gezondheid. Net zoals erfgoed al langer wordt gezien als een inspiratiebron voor ruimtelijke vraagstukken. Ook wordt zichtbaar gezocht naar een betere balans tussen de geïnstitutionaliseerde erfgoedzorg en de invloed van burgers, de talrijke vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen.

Wat is het doel van de uitvoeringsagenda?

De uitvoeringsagenda heeft een tweeledig doel. Enerzijds kan het gesprek over deze agenda bijdragen aan een bredere bekendheid met het Faro-gedachtegoed, de focus voor Nederland verduidelijken en de doorwerking in de erfgoedpraktijk bevorderen. Anderzijds moet de agenda inzicht geven in de ambitie van het erfgoedveld, wat nodig is om daar uitvoering aan te geven en op welke manier dat zou kunnen.

Waarover gaat de agenda?

De uitvoeringsagenda sluit aan bij het gesprek dat betrokkenen in het erfgoedveld voeren over Faro. De gesprekonderwerpen vormen de thema's in de agenda. Een thema kan zich richten op een inhoudelijk of instrumenteel onderwerp, of bijvoorbeeld op een beroepsgroep. Voorbeelden van zulke thema’s zijn: de Omgevingswet, oral history, opleidingen, ondersteuning van erfgoedparticipatie op lokaal en regionaal niveau, meerstemmigheid en inclusiviteit, participatief waarderen, erfgoed als hulpbron in het sociale domein, of een specifiek erfgoeddomein zoals de archeologie. Gesprekken of actuele ontwikkelingen kunnen ook nog steeds aanleiding geven tot nieuwe thema’s. Voorop staat dat erfgoedzorgers rond dat thema met elkaar in gesprek willen gaan.

Contact uitvoeringsagenda


De uitvoeringsagenda in het kort

  • Ambitiedocument in opbouw
  • Stelt de vraag: Hoe willen erfgoedzorgers invulling geven aan Verdrag van Faro?
  • Stap in proces naar ondertekening (implementatieplan)
  • Wordt aangeboden bij Staatssecretaris van Cultuur

Aanbieden staatssecretaris Cultuur

Eind dit jaar (2022) wordt het ambitiedocument aangeboden aan de staatssecretaris Cultuur en Media. Het ministerie van OCW nam het initiatief tot het opstellen van de agenda om te bekijken hoe we straks in Nederland invulling kunnen geven aan de uitgangspunten van het verdrag.

Een agenda van de Erfgoedsector

De uitvoeringsagenda wordt dit jaar (2022) door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgesteld (RCE) in co-creatie met overheden, organisaties uit de cultuur- en erfgoedsector, onderwijs- en welzijnsinstellingen, erfgoedgemeenschappen, e.a. De RCE organiseert de inbreng, structureert en voert de pen voor de agenda. Maar de inhoud komt uit de erfgoedpraktijk.  


Thema's in de Uitvoeringsagenda

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van diverse thema’s die opduiken in de praktijk en invulling geven aan Faro in Nederland. Een thema kan zich richten op een inhoudelijk of instrumenteel onderwerp, of bijvoorbeeld op een beroepsgroep. Voorop staat dat erfgoedzorgers rond dat thema met elkaar in gesprek willen gaan. De totstandkoming van de uitvoeringsagenda is te volgen op deze website. Bij de thema’s kun je zien welke gespreksonderwerpen inmiddels zijn opgeworpen, hoe het gesprek daarover wordt gevoerd en welke informatie al beschikbaar is. Eind dit jaar wordt het ambitiedocument aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur en Media (ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen). Het ministerie van OCW nam het initiatief tot het opstellen van de agenda om te bekijken hoe we straks in Nederland invulling kunnen geven aan de uitgangspunten van het verdrag.

Digitale werkomgeving
Elk thema heeft een eigen digitale werkomgeving waar het gesprek wordt gevoerd. Iedereen is welkom om hier bij te dragen aan de totstandkoming van de Faro uitvoeringsagenda.  Rechts in beeld zie je de thema's die onderdeel vormen van de Faro uitvoeringsagenda. 

Thema's (met digitale werkomgeving)

Faro | oral history > open
Faro | archeologie > open
Faro | ondersteuning participatie > open
Faro | opleidingen > open
Faro | participatief waarderen > opent binnenkort
Faro | erfgoed als middel > opent binnenkort
Faro | meerstemmigheid > opent binnenkort
Faro | omgevingswet > opent binnenkort
Faro | leefomgeving > opent binnenkort
Faro | democratische vernieuwing > binnenkort
Faro | werkwijzen en methoden > opent binnenkort
Faro | archieven > opent binnenkort