LSA Bewoners publiceert Basis participatieverordening

  • 19 feb
  • Frank Altenburg
  • 129
Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
  • Lorna Cruickshanks

LSA Bewoners - ofwel het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners - heeft op 14 februari 2024 een Basis participatieverordening gepubliceerd. Deze tekst is de uitkomst van gesprekken met actieve bewoners en met andere participatie-experts om te komen tot een algemene participatieverordening op hoofdlijnen.

Iedere gemeente, provincie en waterschap moet straks beschikken over een participatieverordening. Daarin staan de spelregels voor participatie door of met inwoners (en andere belanghebbenden in het gebied) bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. In de door LSA Bewoners gepubliceerde Basis participatieverordening wordt dit nu concreet uitgewerkt voor toepassing in de gemeentelijke praktijk. Deze basistekst kan helpen om als er lokaal al een (concept)verordening voorligt deze nog eens tegen het licht te houden. Of om juist als basis om op voort te bouwen als er lokaal nog begonnen moet worden.

Eerder publiceerde de VNG ook al een Voorbeeld Verordening Participatie [en uitdaagrecht]. Die van LSA Bewoners is iets anders. Want opgebouwd vanuit het uitgangspunt dat gemeente en gemeenschap samen bepalen hoe en wanneer er wordt samengewerkt. En dat dat dus niet alleen aan de gemeente is.

De gemeentelijke participatieverordening is - als juridisch kader - ook van belang voor bewoners en (erfgoed)gemeenschappen die willen participeren bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op of raakt aan de zorg voor cultureel erfgoed.

Zie voor meer informatie:

Participatieverordeningen om op voort te bouwen - LSA

https://www.lsabewoners.nl/participatieverorden...