Criteria en beoordeling initiatieven

  • jul 2023
  • 1994
Regeling Uitvoeringsagenda Far

Of een initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage hangt af van de inhoudelijke kwaliteit én van de budgettaire mogelijkheden. De criteria voor de inhoudelijke beoordeling staan hieronder vermeld. De budgettaire beoordeling gaat over de verdeling van de financiële initiatieven over de verschillende Faro-thema’s.

Budgettaire verdeling
Omdat we willen dat op elk thema in iedere geval één tot twee initiatieven van de grond kunnen komen, heeft elk thema een gereserveerd budget van 200.000 euro (totaal 3,2 MLN voor de drie aanvraagperiodes samen). Daarnaast is er voor de drie aanvraagperiodes samen een niet gelabeld budget van 1,6 MLN. De ingediende voorstellen worden eerst inhoudelijk geprioriteerd en vervolgens wordt per initiatief gekeken of er binnen het thema waar een voorstel het best bij past, nog budget voorhanden is, of dat het uit het niet-gelabelde budget gefinancierd kan worden. Net zolang tot het totaalbedrag van een aanvraagperiode is bereikt. Voor de tweede aanvraagperiode die nu loopt, is in het totaal 1,5 MLN beschikbaar.

Voor Faro-thema’s waarvoor het ontwikkelen van initiatieven wat langer duurt, kan dus in de derde aanvraagperiode nog een aanvraag worden ingediend, zonder het risico te lopen dat er dan geen budget meer is voor dat thema. De reservering wordt opgeheven zodra duidelijk is dat er ook in de derde aanvraagperiode geen initiatieven voor het desbetreffende thema worden aangedragen.

Inhoudelijke beoordeling
Het erfgoedveld geeft zelf een eerste inhoudelijke beoordeling. Bezoekers van het Faro-platform konden begin september 2024 aangeven wat zij van de voorgestelde plannen vinden op basis van onderstaande criteria. Ook zijn er in juni en in oktober 2024 fysieke bijeenkomsten om met elkaar de voorgestelde plannen door te nemen. Het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van informatie en argumenten.

Een initiatief moet in ieder geval aan de criteria a tot en met d voldoen. Met de criteria e tot en met k kan een rangorde worden aangebracht.

a. een initiatief is gericht op de implementatie van het Verdrag van Faro en de doorwerking in het erfgoedbeleid of in het functioneren van de erfgoedzorg in Nederland;

b. een initiatief voldoet tenminste aan één van de drie Faro-kernwaarden;

c. een initiatief sluit aan bij de in de Uitvoeringsagenda Faro benoemde inzet voor de komende jaren bij een of meer Faro-thema’s;

d. een initiatief hanteert een realistische planning en begroting. De gevraagde financiële bijdrage staat in verhouding tot de omvang van het initiatief en de verwachte impact van het initiatief;

e. de mate waarin het initiatief aansluit bij de Uitvoeringsagenda Faro;

f. de mate waarin het initiatief een structurele verandering teweeg brengt in het erfgoedbeleid of in het functioneren van de erfgoedzorg in Nederland;

g. de mate waarin het initiatief bijdraagt aan kennisdeling;

h. de mate waarin wordt samengewerkt met andere belanghebbenden;

i. de mate waarin is gezocht naar cofinanciering voor het initiatief;

j. de mate waarin vrijwilligers worden ingezet voor het initiatief; en

k. de mate waarin een initiatief aansluit bij actuele ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken.

Besluitvorming
Een onafhankelijke begeleidingsgroep zal op basis van de argumenten die gewisseld zijn in het erfgoedveld, de inhoudelijke criteria en de budgettaire verdeling een selectielijst opstellen van voorgestelde plannen die voor een financiële ondersteuning in aanmerking komen. Deze lijst wordt door de directeur RCE voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindspersoon bij OCW. Hij/zij/het neemt het definitieve besluit.