Opstellen Uitvoeringsagenda Faro

  • mrt 2022
  • 852
Info | Verdrag van Faro

Wat is het doel van de uitvoeringsagenda?

De uitvoeringsagenda heeft een tweeledig doel. Enerzijds het gesprek over deze agenda bijdragen aan een bredere bekendheid met het Faro-gedachtegoed, de focus voor Nederland verduidelijken en de doorwerking in de erfgoedpraktijk bevorderen. Anderzijds moet de agenda inzicht geven in de ambitie van het erfgoedveld, wat nodig is om daar uitvoering aan te geven en op welke manier dat zou kunnen.

Waarover gaat de agenda?

De uitvoeringsagenda sluit aan bij het gesprek dat betrokkenen in het erfgoedveld voeren over Faro. De gesprekonderwerpen vormen de thema's in de agenda. Een thema kan zich richten op een inhoudelijk of instrumenteel onderwerp, of bijvoorbeeld op een beroepsgroep. Voorbeelden van zulke thema’s zijn: de Omgevingswet, oral history, opleidingen, ondersteuning van erfgoedparticipatie op lokaal en regionaal niveau, meerstemmigheid en inclusiviteit, participatief waarderen, erfgoed als hulpbron in het sociale domein, of een specifiek erfgoeddomein zoals de archeologie. Gesprekken of actuele ontwikkelingen kunnen ook nog steeds aanleiding geven tot nieuwe thema’s. Voorop staat dat erfgoedzorgers rond dat thema met elkaar in gesprek willen gaan.

De Uitvoeringsagenda is dus nog een document in opbouw. Het streven is om in september 2022 een eerste uitwerking gereed te hebben.