Bewaren, registreren en presenteren oral history

 • 24 jun
 • Myrthe Kroes
 • 2
 • 214
 • Machteld Linssen
Myrthe Kroes
Prikbord 2024
 • Marloes Wellenberg
 • Marloes Stofferis
 • Wilma Simons
 • Rowan Huiskes
 • Carolien Fokke
 • Anton Cruysheer
 • Machteld Linssen

Dit is een initiatief van: Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Netwerk Digitaal Erfgoed, en Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”.

Aanleiding project

Oral history en Digitaal erfgoed zijn twee belangrijke thema’s in de Faro-uitvoeringsagenda. Het houden van oral history interviews is een prachtige manier om de vele verhalen en verschillende perspectieven rondom materieel én immaterieel erfgoed te verzamelen, te bewaren én digitaal te ontsluiten. Oral history is naast een methode die in zichzelf al gericht is op participatie en betrokkenheid, ook zelf belangrijk erfgoed. Als de interviews op een juiste manier worden bewaard en ontsloten, vormen ze waardevolle historische bronnen. Het knooppunt “Sprekende Geschiedenis” biedt veel informatie om oral history projecten op een goede manier op te zetten en uit te voeren. En vanuit verschillende provinciale erfgoedhuizen, verenigd in Stichting OPEN, worden oral history projecten van advies voorzien, begeleid en uitgevoerd. Het bewaren, registreren en presenteren van oral history collecties blijkt in de praktijk nog best ingewikkeld. In het bijzonder voor kleinere organisaties, gemeenschappen en vrijwilligersinitiatieven. Initiatieven weten de weg naar archieven niet te vinden of weten niet hoe zij aan de digitale standaarden moeten voldoen. Hierdoor dreigt veel waardevol historisch bronmateriaal en erfgoed verborgen te blijven of nog erger, verloren te gaan.

Doel

Het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”, Erfgoedhuis Zuid-Holland, en Erfgoed Gelderland, alle drie partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), willen samen met een aantal organisaties uit verschillende provincies die al oral history projecten hebben, hiermee willen starten of al ondersteuning bieden aan kleinere initiatieven, kijken hoe we lokale organisaties, gemeenschappen en vrijwilligersinitiatieven kunnen ondersteunen bij het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en presenteren van hun oral history projecten. Hiertoe willen we de mogelijkheid onderzoeken van het gebruik of aanpassen van (provinciale) collectieregistratie systemen die eenvoudig toegankelijk zijn voor lokale initiatieven. Ook willen we kijken of er per provincie kan worden gezorgd voor ondersteuning bij het genereren van transcripties via specialistische software.

Het is de wens om voor wat betreft het archiveren, duurzaam bewaren en ontsluiten van oral history aan te sluiten bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Op die manier wordt gewaarborgd dat deze bronnen duurzaam toegankelijk blijven en verbonden kunnen worden met andere erfgoedinformatie.

Aanpak

In dit project wordt langs twee sporen gewerkt. Aan de ene kant wordt er gekeken welke collectieregistratiesystemen geschikt zijn voor oral history en wat er nog nodig is op het gebied van metadata en termen. Als het mogelijk is om oral history documenten/ collecties met de juiste metadata en termen (aan de hand van het door NDE ontwikkelde Termennetwerk) op te nemen in collectieregistratiesystemen, betekent dat dat de toegankelijkheid en doorzoekbaarheid aanzienlijk wordt vergroot. Op deze manier kunnen oral history collecties als Linked (Open) Data gepubliceerd worden en worden verbonden met andere erfgoedcollecties en -informatie. Ook zal worden onderzocht welke specifiek op oral history gerichte metadata en termen nog ontbreken in de huidige standaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe termenlijst gericht op emoties. Tegelijkertijd willen we samen met lokale initiatieven onderzoeken wat er nodig is om hen te ondersteunen bij het op eenvoudige wijze transcriberen, registreren en presenteren van hun collecties. Gedacht wordt aan (provinciale) digitale platforms, waarbij het uitgangspunt is dat het bronmateriaal opgeslagen blijft/wordt op de plek die de lokale organisatie kiest.

We willen dit project uitvoeren in drie provincies. Daarnaast nodigen we organisaties die al ervaring hebben met (online) registratie en presentatie van oral history uit om hun ervaringen te delen.

Uitkomsten

Op basis van deze pilot kunnen we aangeven:

 • Welke (provinciale) collectieregistratiesystemen geschikt zijn voor het registreren en toegankelijk maken van Oral history. Daarbij geldt NDE-compatibiliteit als uitgangspunt;
 • Welke metadata en termen daarbij belangrijk zijn;
 • Op welke manier organisaties ondersteund kunnen worden bij het transcriberen, door het collectief aanbieden van spraakherkenningssoftware, en wat de kosten daarvan zijn;
 • Op welke manier lokale initiatieven ondersteund kunnen worden in het bewaren toegankelijk maken en presenteren van hun oral history projecten als zij zelf geen collectieregistratiesysteem hebben.

Uitnodiging voor samenwerking en meedenken

Wij nodigen provinciale en lokale/regionale organisaties uit om aan te sluiten bij dit initiatief. Daarbij kan je mede-initiatiefnemer worden, of je kan meedoen in de kennisdeling die gedurende de pilot wordt georganiseerd. Kennisdeling werkt hierbij twee kanten op, inbreng van kennis en delen in de kennis die de pilot oplevert.

Geïnteresseerden in samenwerking kunnen contact opnemen met Myrthe Kroes van Knooppunt Oral history. Het idee is dat Stichting OPEN als penvoerder van het project zal optreden.

Reacties

2 reacties, meest recent: 28 juni
 • Wat een mooi initiatief! Erfgoed Zeeland sluit hier graag bij aan als één van de drie provincies waar deze pilot wordt uitgevoerd!

  Wij hebben met ons Zeeuws Erfgoedplatform op basis van het collectieregistratiesysteem Atlantis en de voorziene publiekswebsite die dit najaar live gaat een goede infrastructuur klaarliggen om mee te doen aan de pilot.

  Graag delen we onze kennis en ervaringen met metadata en termen en de manier waarop provinciale erfgoedhuizen kleinere organisaties zouden kunnen ondersteunen in het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van hun oral history projecten.

  Carolien Fokke