Trendrapportage Museum- en Erfgoededucatie

  • mei 2023
  • 112
'Geloept 2.0'

De meeste activiteiten zijn bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen in het primair onderwijs de meeste aandacht krijgen, zowel van de grote als de middelgrote en kleine instellingen. Voor mbo-leerlingen is over de hele linie veel minder aandacht. Iets minder dan de helft van alle instellingen is betrokken bij een CmK-project. Het gaat dan voornamelijk om instellingen die een collectie op het gebied van beeldende kunst en geschiedenis hebben. De instellingen werken dan samen met lokale partners en scholen.

Positie educatie binnen instellingen

In vergelijking met 2007 is te zien dat educatie zich een nog stevigere plek in musea en erfgoedinstellingen heeft verworven. Uit de interviews en enquête komt naar voren dat educatoren in de meeste gevallen meer invloed hebben gekregen op het beleid, bijvoorbeeld doordat het hoofd van de afdeling lid is van het MT en educatie onderdeel uitmaakt van het beleidsplan. Bovendien zijn educatoren vaak meer dan voorheen betrokken bij de tentoonstellingen van het museum of de erfgoedinstelling

Burgerschapsvorming

Sinds 2007 is de aandacht voor vormende doelen gegroeid. Musea en erfgoedinstellingen focussen nu meer op burgerschapsvorming en willen de bezoekers bijvoorbeeld bewustmaken van vraagstukken die spelen in de maatschappij, de bezoekers helpen bij hun identiteitsvorming en bij het vinden van interesses. Musea en erfgoedinstellingen ambiëren meer en meer om zich te ontwikkelen tot een ontmoetingsplek voor een zo breed mogelijk publiek. Het doel is dan ook om meerdere perspectieven te tonen en te laten horen. Participatie, co-creatie, diversiteit en meerstemmigheid zijn termen die musea en erfgoedinstellingen hieraan verbinden. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de huidige discussie over de nieuwe museumdefinitie, waarin de maatschappelijke rol van musea sterker wordt benadrukt.

Zie verder: Samenvatting, conclusies en reflecties trendrapport museum- en erfgoededucatie - LKCA