1. Herziening curriculum primair en voortgezet onderwijs

  • mei 2023
  • 71
'Geloept 2.0'

In het curriculum staat wat leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De regering en Tweede Kamer stellen het curriculum voor alle scholen wettelijk vast. Het curriculum is beschreven in onderwijsdoelen.

Samen met onder andere leraren, schoolleiders, wetenschappers en andere experts werkt de overheid aan de actualisatie van het curriculum. Het curriculum dat scholen nu gebruiken sluit niet meer goed aan bij ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs. Ook is er te weinig samenhang tussen de verschillende onderwijsdoelen. Het nieuwe curriculum moet leerlingen beter voorbereiden op de toekomst.

Eind 2019 zijn voor het leergebied Kunst & Cultuur al concrete voorstellen ingediend en uitgewerkt in bouwstenen. Deze voorstellen zijn onder andere in samenwerking met erfgoedmensen opgesteld voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de voorstellen wordt de volgende definitie van cultuur gehanteerd: ‘cultuur is alles wat mensen denken, doen en maken (in heden en verleden) en de betekenis die mensen daaraan geven’. Kunst en erfgoed is als uiting van menselijk handelen een specifiek onderdeel van cultuur. Erfgoed als onderdeel van cultuur wordt in het leergebied Kunst & Cultuur opgevat als erfgoed binnen de kunstzinnige context.

Bij het opstellen van de voorstellen is gekozen voor termen als maken, meemaken en betekenis geven in plaats van productie, receptie en reflectie. ‘Betekenis geven’ staat voor onder meer, het inhoudelijk bevragen, onderzoeken, analyseren en waarderen van uitingen van kunst en cultuur. Daarnaast is bij de vormgeving van de voorstellen aansluiting gezocht bij andere leergebieden als Mens & Maatschappij en Burgerschap.