Ondersteuning digitalisering

  • mei 2022
  • 2080
Digitaal erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed
Het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt gevormd door organisaties op het gebied van erfgoed, cultuur, onderwijs en onderzoek. Met provincies, gemeenten en leveranciers van erfgoedsoftware wordt gewerkt aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is niet enkel een strategie voor digitalisering maar vooral ook voor samenwerking. Binnen deze strategie voeren erfgoedorganisaties, cultuurproducerende instellingen en andere partners samen de strategie uit waardoor een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van faciliteiten en ondersteuning van digitaal erfgoed ontstaat.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed
De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed draagt als kernwaarden ’open, innovatief en verbonden’ uit en focust op vier uitgaanspunten:

  1. De eindgebruiker staat centraal;

  2. Delen vanuit de bron waardoor erfgoedinstellingen erfgoedinformatie beschikbaar stellen in het netwerk voor duurzaam toegankelijkheid gebruik;

  3. Netwerkprincipes waarin erfgoedinstellingen gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke informatiearchitectuur (DERA 3.0) standaarden en faciliteiten, en

  4. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is meer dan de som der delen, d.w.z. dat zowel erfgoedorganisaties als de kunstensector, creatieve industrie en anderen kennis, ervaring en faciliteiten delen.

Digitaal Erfgoed Coaches
Elke provincie heeft een digitaal erfgoed coach bij wie erfgoedorganisaties terecht kunnen met vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren (archieven, bibliotheken, wetenschap, musea en media/AV).

DEN
DEN is een kennisinstituut voor digitale transformatie. De kerntaak van DEN is de cultuursector te ondersteunen om de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten. DEN werkt daarbij aan een netwerkstructuur, waarbinnen de kunsten- en erfgoedsector van elkaar profiteren. DEN faciliteert kennissessies over bijvoorbeeld het creëren van een digitale strategie, en publiceert artikelen over o.a. het creëren van educatieve apps, online interactie en publieksbeleving. Ook hebben ze een subsidiewijzer voor digitalisering gecreëerd.

Waar heeft uw digitaal erfgoedparticipatie initiatief behoefte aan? Laat het ons weten!