Welke visie en strategie legt het veld op tafel?

  • mrt 2022
  • 2452
Erfgoedparticipatie

Hoofdlijn 1: Doorontwikkeling van het stelsel voor ondersteuning van erfgoedparticipatie
De onderstaande onderdelen van de strategie betreffen verbeteringen van het stelsel ondersteuning erfgoedparticipatie.

Visievorming over ondersteuning erfgoedparticipatie
In 2023 wordt gewerkt aan een gezamenlijke langetermijnvisie van overheden en partners uit de brede erfgoedpraktijk en relevante aangrenzende sector, over ondersteuning van erfgoedparticipatie in de erfgoedpraktijk. De intentie is deze visie bestuurlijk bij de verschillende partners vast te leggen.

Borgen van ondersteuning erfgoedparticipatie in het structurele beleid
De partners zetten zich in om ondersteuning erfgoedparticipatie een vast onderdeel te maken van het beleid van overheden en het beleid en de (meer)jaarplanning van ondersteunende organisaties.

Monitoring van erfgoedparticipatie
De partners gaan een monitoring van erfgoedparticipatie opzetten. Deze geeft meer zicht op hoeveel vrijwilligers actief zijn in de erfgoedpraktijk en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven rond erfgoedparticipatie. Welke rollen vervullen ze of wat zijn hun drijfveren? Welke behoeften ze hebben en wat de verhouding in aantallen en werkzaamheden is tussen vrijwilligers en professionals is? Antwoord op o.a. deze vragen door middel van monitoring van erfgoedparticipatie kan de basis vormen voor (beleids)keuzes voor de verbetering van de ondersteuning(structuur) van erfgoedparticiaptie.

Vorming netwerk van ondersteunende organisaties
De partners gaan zich inzetten voor de vorming van een netwerk van de organisatie die bezig zijn met de ondersteuning van erfgoedparticipatie. Daarbij wordt uitgegaan van bestaande organisaties en initiatieven en wordt aangehaakt bij de netwerken die functioneren. Al het moois dat in Nederland en daarbuiten bestaat om vrijwilligers en professionals bij te staan in hun werk kan worden samengebracht. Synergievoordelen ontstaan doordat er afspraken kunnen worden gemaakt wie, wat wanneer doet. Het netwerk kan ook dienen voor belangbehartiging en gezamenlijke beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld rond innovatieve subsidieverlening. Daarnaast is coördinatie nodig om de verschillende onderdelen van deze strategie uit te voeren.

Hoofdlijn 2: Ondersteuning van erfgoedparticipatie in de praktijk verbeteren
De onderstaande onderdelen van deze strategie betreffen verbeteringen die direct raken aan de praktijk van vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionals. De uitvoering van deze onderdelen wordt bepaald door de behoeften en uitdagingen van de doelgroepen, door middel van doorlopende behoeften monitoring bij doelgroepen. De ondersteunende organisaties faciliteren, waardoor de doelgroepen zelfstandig of begeleid activiteiten kunnen ontplooien.

Netwerkvorming en uitwisseling kennis en vaardigheden vrijwilligers en professionals
De partners gaan zich inzetten om één digitale en twaalf provinciale fysieke ontmoetingsplekken te organiseren, waar vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionals ervaringen, kennis en vaardigheden kunnen uitwisselen, elkaar kunnen ontmoeten en gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen. Deze plek is nadrukkelijk open voor alle erfgoeddomeinen en nodigt ook actief aangrenzende sectoren uit. De intentie is om elkaar één keer per jaar te ontmoeten tijdens een brede landelijke netwerkbijeenkomst voor alle gebruikersgroepen. De uitgewisselde kennis kan overheden, professionals en organisatie voeden voor o.a. planvorming.

Verrijken en ontwikkelen kennis en vaardigheden erfgoedparticipatie
De partners gaan zich inzetten om kennis en vaardigheden over de brede praktijk van erfgoedparticipatie te verrijken, ontwikkelen en waar nodig ‘hertalen’ voor alle gebruikersgroepen. Denk daarbij aan organisatie, proces, erfgoedinhoudelijk, communicatie, digitaal, doelgroepenbereik, meerstemmigheid en inclusie, educatie, beleid, belangenbehartiging en fondsenwerving.

Verbeteren verspreiding van kennis en vaardigheden
De partners gaan zich inzetten om de verspreiding van kennis en vaardigheden over de brede praktijk van erfgoedparticipatie te verbeteren. Voor zowel vrijwilligers als professionals. Via een (gezamenlijke) digitale informatievoorziening en fysieke en digitale bijeenkomsten, cursussen en werkateliers. Denk daarbij aan organisatie, proces, erfgoedinhoudelijk, communicatie, digitaal, doelgroepenbereik, meerstemmigheid en inclusie, educatie, beleid, belangenbehartiging en fondsenwerving.

Praktische ondersteuning van de praktijk
De partners gaan zich inzetten om via verschillende instrumenten erfgoedparticipatie te stimuleren of om erfgoedparticipanten bij te staan. Denk aan een vacaturebank waar vraag en aanbod van erfgoedvrijwilligers en burgerinitiatieven elkaar vinden. Of aan wederkerig en vraag gedreven coaching van erfgoedgemeenschappen en professionals bij allerhande uitdagingen die zij ervaren. Bijvoorbeeld het vinden van nieuwe vrijwilligers, fondsenwerving, Omgevingswet, digitale ondersteuning of het stimuleren van diversiteit en inclusie.